Setva

Kako obaviti kvalitetnu setvu i od kojih faktora zavisi uspešnost setve?

Pre same setve sejačica mora biti detaljno proverena tokom remonta, kako ne bi bilo velikih kavrova u toku setve, a samim tim i velikih gubitaka vremena odnosno učinka. Setvu kukuruza treba otpočeti kada se za to stvore povoljni vremenski uslovi, pre svega se misli na temperaturu zemljišta koja bi trebala biti minimum 8 – 10°C u setvenom sloju, znači na dubini 4 – 6 cm. Ukoliko je zatvaranje brazde i predsetvena priprema obavljena na vreme i kvalitetno,  setveni sloj neće oskudevati u vlazi potrebnoj za klijanje i nicanje bez obzira da li je i koliko padavina bilo neposredno pre setve.

Krajni efekat kavalitetne setve je da se seme položi u tvrdu posteljicu sa dovoljno vlage i pokrije rastresitim slojem.

Kvalitet setve zavisi od:

  • kvaliteta predsetvene pripreme
  • brzine setve
  • dubine setve
  • vreme setve
  • podešenosti sejačice
  • kalibracije semena

Zemljište nakon predsetvene pripreme treba da bude ravno bez depresija, da setveni sloj nije previše dubok i da zemljište ima optimalnu zbijenost, sitnije strukture ali ne i da je kompletan setveni sloj u vidu praha jer takva struktura sobom nosi opasnost formiranja pokorice čak i pri manjim pljuskovima.

Brzina u setvi je jedna od najčešćih i najneozbiljnijih grešaka naših farmera u poljoprivrednoj proizvodnji. U prolećnoj setvi nikada ne treba žuriti iz razloga da su dani sve duži i duži tako da nigde nećete zakasniti sa setvom. Propisana brzina u setvi je 4-6 km/h, i pri takvoj brzini postiže se planirani sklop koji je zadat kombinacijom na sejačici. Ukoliko je brzina u setvi veća od propisane dolazi do gubitka planiranog sklopa, odnosno smanjuje se broj isejanih zrna po jedinici površine. Ako je pak brzina manja od propisane drastično se smanjuje učinak sejačice.

A to da li će Vaš komšija posejati pre vas ili ne, zavisi od svih  napred navedenih faktora koje je potrebno odraditi što kvalitetnije a samim tim će se stvoriti i povoljniji uslovi za raniju setvu. Normalno ovde se podrazumeva da se u što većoj meri poštuju agrotehnički rokovi u svakom segmentu pripreme za setvu i same setve.

Dubina setve je vrlo bitna za kvalitetno i brzo nicanje. Optimalna dubina setve je 4-6 cm i ona zavisi pre svega od kvaliteta predsetvene pripreme i vremena setve. Preduboka setva – više od 7 cm nije preporučljiva iz razloga da dolazi do iscrpljivanja klice i potrošnje svih hraniva koja se nalaze u endospermu semena. Plitka setva – ispod 4 cm nije preporučljiva iz razloga što se površinski sloj zemljišta veoma brzo i lako prosuši pod dejstvom prolećnih vetrova, tako da seme ostaje u suvom. Plitka setva je opravdana samo u slučajevima veoma rane setve (ukoliko je setva između 20-25. marta) i tada u tom slučaju dubina treba da se kreće od 3-4 cm, nikako pliće.

Jedna od bitnih stvari za pravilno izvedenu setvu je i određivanje pravilne kombinacije za setvu određenih hibrida odnosno grupa zrenja. Gustina u setvi, svakako treba da bude određena mnogo ranije prilikom nabavke semena a neikako u samoj setvi jer se može desiti da u toku same setve ostanete bez semena što je poprilično neozbiljno. Kada je određena gustina sklopa, odnosno broj isejanih biljaka, najvažnije je podesiti skidače semena koji u svakom momentu moraju da propuštaju samo jedno seme, ni manje ni više. Svako odstupanje od navedenog dovodi do poremećaja sklopa. Uporedo sa setvom potrebno je pratiti broj isejanih zrna otvaranjem posejanih redova na dužini od 14,28 m, koje se ujedno smatra jedinim merodavnim pokazateljem isejanog sklopa, odnosno broja isejanih zrna po hektaru.

Nakon setve u uslovima sušnijeg vremena poželjno je uraditi valjanje kukuruza odmah nakon setve. Razlog ove agrotehničke mere leži u postizanju boljeg kontakta semena i zemljišta i boljeg iskorišćenja zemljišne vlage. Na taj način se postiže ujednačeno i kvalitetno nicanje, s jedne strane a s druge strane dobija se relativno ujednačeno nicanje korova koji svojim rastom i razvićem dospevaju u isto vreme za tretiranje herbicidima.